www.putixin.com
返回《一日一读》
返回《连载专栏》
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佛学讲记
政策理论 文 学
动态报道 佛教心理学
介绍佛教 佛学禅定
介绍佛陀 佛教故事
人物介绍 生活的教育
幽默格言 海内外佛教
下一页

优婆塞戒经讲录 (58)

────────────────

太虚法师著

庚三 说十不善业相

辛一 正说十不善业

“善男子!是十业道,──事中各有三事:一者、根本,二者、方便,三者、成已。根本者,若有他想,有众生想,若以疑心断其命根,若动身作相,或口说杀,是名根本。求刀、磨利、买毒、作索,是名方便。杀已手触,称量捉持,若自食啖,若与人食,得物用度,任意施与,欢喜受乐,无有惭愧,心不悔恨,自赞其身,生大憍慢,是名成已。是他财有,亦作他想,若自往取,若遣人取,若以疑心移置异处,是名根本。若坏垣墙,咨问计数,置梯缘墙,入舍求觅乃至手触,是名方便。若得物已,负担藏隐,任意施与,卖用赐遗,欢喜受乐,无有惭愧,心不悔恨,自赞其身,生大憍慢,是名成已。若是妇女,系属他人,起于他想,若以疑心作非梵行,是名根本。若遣使往,若自眼见,若与信物,若以手触,若软细语,是名方便。若事已竟,遗以璎珞,共坐饮食,欢喜受乐,无有惭愧,心不悔恨,自赞其身,生大憍慢,是名成已。若于大众舍离本相,若于三时若二时中,虚妄说之,是名根本。若于先时,次第庄严,构言语端,或受他语,起往彼说,是名方便。若事成已,受取财物,任意施与,欢喜受乐,无有惭愧,不生悔恨,自赞其身,生大憍慢,是名成已。是妄语中,杂有两舌,能坏和合,是名根本。若说他过及余恶事言:和合者,必有不可,若离坏者则有好事。是名方便。和合既离,受他财物,任意施与,欢喜受乐,无有惭愧,不生悔恨,自赞其身,生大憍慢,是名成已。若变容色,恶口骂詈,是名根本。若闻他罪,庄严辞章,起去到彼欲说是恶,是名方便。若骂詈已,还受他物,任意施与,欢喜受乐,无有惭愧,不生悔恨,自赞其身,生大憍慢,是名成已。若说欲事、非时之言,是名根本。若歌、若颂、无义章句,随人所喜,造作百端,是名方便。若教他已,还受财物,任意施与,欢喜受乐,无有惭愧,不生悔恨,自赞其身,生大憍慢,是名成已。于他财物,生贪欲得,是名根本。发烦恼心,是名方便。作已得财,任意施与,欢喜受乐,复向余说,无有惭愧,不生悔恨,自赞其身,生大憍慢,是名成已。若打骂人,是名根本。若捉杖石,问其过罪,是名方便。打已生喜,受取财物,任意施与,欢喜受乐,无有惭愧,不生悔恨,自赞其身,生大憍慢,是名成已。

若诽谤业、因果、真谛、贤圣之人,是名根本。若读诵、书写、信受邪书,赞叹称誉,是名方便。受已、向他分别演说,增其邪见,受取财物,任意施与,欢喜受乐,无有惭愧,不生悔恨,自赞其身,生大憍慢,是名成已。”

此中邪淫,系以优婆塞为中心而说。故说若是妇女云云。若系优婆夷,则对方即为男子,其理通也。圣贤皆修行阶级上之分别,如小乘七方便为贤,证四圣果为圣;大乘十住、十行、十回向、即为三贤,十地为十圣。

辛二 分别复单轻重

“或复有人,于十业道一时作二:妄语、两舌。或一时三:所谓妄语、两舌、恶口。又复有三:所谓邪见、恶口、妄语。如是说者,即是无义,是名为四。嗔之与贪,不得一时。其余八事,可得一时。云何一时?六处遣使,自作二事:一者、淫他妻妇,二者、谓无业果;先作期要,一时得业。是十恶业,或得作色无无作色,或有作色及无作色。若无方便及成已者,则得作色无无作色;若有庄严及成已者,则得作色及无作色。是十业道有轻有重:若杀父母及辟支佛,偷三宝物,于所生母及罗汉尼作非梵行,妄语坏僧,是名为重。”

无作色、系熏于心内之有力种子;有作色、即表现于外之行为。

辛三 示从贪嗔痴起

“善男子!是十业道,各有三种:一、从贪生,二、从嗔生,三、从痴生。若为贪利故害命者,是名从贪;若杀怨家,是名从嗔;杀父母者,是名从痴。劫盗他财,亦复三种:自为己身、妻子、眷属,贪他财物而往劫夺,是名从贪;盗怨家物,是名从嗔;劫夺下姓,是名从痴。邪淫亦三:若为自乐行非梵行,是名从贪;淫怨眷属,是名从嗔;于所生母作非梵行,是名从痴。妄语三种:若为财利自受快乐,是名从贪;为坏怨故,是名从嗔;若畏他死,是名从痴。两舌三种:为财利故,是名从贪;为坏怨故,是名从嗔;破坏和合邪见之众,是名从痴。恶口三种:为财利故,骂詈妇儿,是名从贪;故向怨家说所恶事,是名从嗔;说他往昔先人过罪,是名从痴。无义语亦三种:若为欢乐,歌叫諠哗,是名从贪;为胜他故,歌叫諠哗,是名从嗔;为增邪见歌叫諠哗,是名从痴。从贪生者,是名为妒;从嗔生者,是名为恚;从痴生者,是名邪见。”

此明十恶业皆由贪、嗔、痴起,如通常忏悔偈中有:“往昔所作诸恶业,皆由无始贪、嗔、痴”句;所以贪、嗔、痴谓之三不善根,又谓之三毒。

下一页
 
 

菩提心网站版权所有,转载请注明出处,翻印须征得本站授权
     
繁體中文