www.putixin.com
首页
政策理论
一日一读
佛学讲记
佛学禅定
佛教心理
动态报道
佛教故事
连载专栏
 

 

佛学讲记
政策理论 文 学
动态报道 佛教心理学
介绍佛教 佛学禅定
介绍佛陀 佛教故事
人物介绍 生活的教育
幽默格言 海内外佛教
          下一页
 

释迦如来应化事迹(1)

【清】永珊编 演莲译白

释迦垂迹

净法界身。本无出没。大悲愿力。示现受生。释迦者。梵语也。华言能仁。即娑婆世界应佛之姓也。垂迹者。菩提之为极也。神妙寂通。圆智湛照。道绝形识之封。理显生灭之境。然释迦如来最初得佛之后。大悲利物。示有始终。圣人之利见于世也。则必有降本垂迹。开迹显本之妙存焉。夫本者。法身之谓也。迹者。八相之谓也。由法身以垂八相。由八相以显法身。本迹相融。俱不可思议。岂实诞于王宫。宁真谢于双林。但愍群迷长寝。同归大觉。缘来斯化。感必至应。若应而不生。谁能悟俗。化而无名。何以导世矣。是以标号释迦。名种刹利。体域中之尊。冠人天之秀。然后脱屣储王。真观道树。舍金轮而驭大千。明玉毫而制法界。今约如来因行。引经论。叙圣源。用明法王一代化仪始终之义。此所以度众生之垂迹也。

【语体文】法身是清净的,本没有生灭。然为了度化群迷,亦可乘大悲愿力,示现受生。释迦牟尼便是示现于我们这个世界上的应身佛。释迦是梵语,译为华语称能仁。所谓垂迹,以法身为能现之本,而变化诸多分身以济度法界众生,是佛自觉觉他达到极圆满极神妙的境界。

且如释迦如来,实于久远劫前早成正觉,而仍以八相示现人间,虽仅短短数十年间,但为化导众生而留下许多事迹。我们可以藉着许多事迹,进而体悟法身的实相妙理。其实,法身、应身皆属不可思议,所以,不可以平常“生灭”的观念认定当时释迦真实诞生于王宫,其后又当真在双林谢世。要知道这是佛的大慈大悲,怜愍众生长迷不醒,为化导凡俗同归大觉,于不生灭中示现生灭,受生于王宫贵族,具三十二相,号称释迦,而后弃王位而出家,悟道成佛,度化无量众生。

令引经据论,略述释迦如来一代化仪,修因证果之前前后后,使人们从中可以了解到佛之所以垂迹人间度化众生的殊胜因缘       

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
买花供佛

因果经云,过去无数阿僧祇劫,有仙人善慧。时灯照王太子名普光。启父出家。成菩提道。善慧初与五百外道。讲论义胜。各以银钱上之。与外道别。当往然灯佛所。欲施供养。见王青衣。持七茎莲华过。追问此华卖否。答言。当送王宫。欲以上佛。善慧即以五百银钱。买五茎花。以用供佛。青衣从命。并寄二华以献于佛。时王及大臣。礼佛散华。华悉堕地。善慧五华。皆住空中。化成华台。后散二华。住佛两边。佛赞善慧。汝过阿僧祇劫。当得成佛。号释迦牟尼。

【语体文】《因果经》上说:在过去久远劫前,有一位灯照王太子名普光,拜别父母之至爱,出家修行,成道后号燃灯佛。

当时,有一位仙人名善慧,净修梵行,智慧超胜,以精微深邃的妙义折服了五百名外道。外道们对善慧仙人深生恭敬,求为弟子,并各以银钱一枚供养。

善慧仙人辞别了外道之后,便前往拜谒燃灯佛,一路上思量当以何物供养,才能表达对佛陀的崇高敬意。适巧遇见一位青衣少女,手持七茎莲花,缓缓地向王宫行去。善慧仙人赶紧追上前探问:“此花卖否?”少女答说:“这些莲花是要送入王宫,准备供养佛的。但你执意要买,须得答应我所提出的条件。”善慧仙人为供佛心切,只得点头应允,即以五百银钱买下五茎莲花,用以供佛。青衣少女为他的一片至诚心所感动,也把所余的两朵莲花托仙人一并带去供养佛。

在拜见燃灯佛时,国王及诸大臣们向佛礼敬后,纷纷献散名花。但见这些名花皆飘落于地,唯有善慧仙人所献的五朵莲花住于空中,化成宝盖;另外两朵,住佛左右。

这时燃灯佛以无碍智,为善慧仙人授记说:“你勤修佛法,将来必当成佛,号释迦牟尼。”

          下一页
 

菩提心网站版权所有,转载请注明出处,翻印须征得本站授权
备案序号:浙ICP备05021835号